Κυριακή

Δείτε πως ο κύριος Σαμαράς υποθήκευσε την Ελλάδα με το μνημόνιο Νο2


Σαμαράς:O Βενιζέλος συντάκτης και εκτελεστής του μνημονίου Υποστηρίζει ότι το χαράτσι της ΔΕΗ θα καταργηθεί
Κίνητρα στους «πληροφοριοδότες», κατάργηση εφοριών, αλλαγές στις προμήθειες και εφεδρεία για 15.000 υπαλλήλους στο Δημόσιο μεταξύ όσων προβλέπει η συμφωνία
Με το αγγλικό δίκαιο και τις βαριές υπο­θήκες του βαδίζει χέρι χέρι το PSI, ενώ οι ελπίδες για αναιμική ανάκαμψη της οικονομίας εμφιλοχωρούν στα τελευ­ταία τρίμηνα του 2013. Απα­ράβατος όρος των δανεια­κών συμβάσεων είναι η υποχρέωση από την πλευρά της Ελλάδας ότι, σε περί­πτωση που φανεί ότι κάτι δεν πάει καλά, τότε θα υπάρξουν και... νέα μέτρα, κυρίως στις κοινωνικές δα­πάνες, τις δαπάνες μισθο­δοσίας και στο σκέλος της άμυνας. 

Η αποπληρωμή των δό­σεων του νέου δανείου, σύμφωνα με τη σύμβαση, θα ξεκινήσει το 2013 και θα ολοκληρωθεί το 2042. Σήμερα το δημόσιο χρέος ανέρχεται στα 368 δισ. ευρώ (169% του ΑΕΠ) και οι περισσότερες λήξεις εντοπί­ζονται στα επόμενα χρόνια. 

Στη συνέχεια, ακολου­θεί η καταγραφή μιας σει­ράς από μικρές λεπτομέρειες του νέου Μνημονίου, εξίσου επικίνδυνες και επώ­δυνες, με τα ψιλά γράμματα, ακόμα και των πλέον «αθώ­ων» τραπεζικών συμβάσεων. 

Δείτε πιο κάτω τη θέλουν από τους Έλληνες ο κ. Τόμσον και η παρέα του, με τις ευλογίες της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ

Όλοι οι σύμβουλοι των αποκρατικοποιήσεων προ­σλαμβάνονται εντός του α' τριμήνου του 2012. 

Καταργείται ο νόμος πε­ρί στρατηγικών εταιριών του Δημοσίου. 

θα αυξηθούν οι φορολο­γικοί έλεγχοι στους πλουσί­ους και θα ελεγχθούν 225 μεγάλες επιχειρήσεις για απόδοση Φ.Π.Α. 

Καταργούνται 200 τοπικές εφορίες και ελέγχονται επισταμένως 200 εφοριακοί, για τους οποίους υπάρχουν ενδείξεις ότι «τα πιάνουν». 

Το προσωπικό που μετα­τάσσεται στο κράτος θεωρεί­ται νέα πρόσληψη και υπόκειται στον κανόνα 1 προς 5. 

Αλλάζει εντός του έτους όλο το σύστημα πληροφορικής του υπουργείου Οικονομικών

Αλλάζει το σύστημα των προμηθειών και των δημό­σιων συμβάσεων. 

Αλλάζουν οι κανόνες κε­φαλαιακής επάρκειας για τις εμπορικές τράπεζες. 

Αναθεωρείται το καταστατικό της Τραπέζης της Ελλάδος, γίνεται συλλογική η λήψη των αποφάσεων (με συμμετοχή και γενικών δι­ευθυντών). 

Οι ασφαλιστικές εισφορές προς το IΚΑ θα μειωθούν κατά πέντε ποσοστιαίες μο­νάδες, όταν βρεθούν και δη­μοσιονομικά μέτρα να καλυ­φθεί η απώλεια εσόδων. 

Καταγράφονται τα αντα­ποδοτικά τέλη που εισπράτ­τονται. Σταματάει να εισπράττεται το ανταποδο­τικό τέλος για λογαριασμό των χειριστών αντλιών πετρελαίου, υγρών καυσίμων. 

Καταγράφονται και δημο­σιεύονται στο Διαδίκτυο όλα τα αντιεπενδυτικά κίνητρα. 

Καταγράφεται η εικόνα στα ΚΤΕΛ και προετοιμάζεται η απελευθέρωση τους. 

Προετοιμάζεται με ταχείς ρυθμούς η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Ιδιώτες σε υδροηλεκτρικές παραγωγικές μο­νάδες αλλά και σε λιγνιτικές. 

Κόβονται επιδοτήσεις σε κατοίκους απομακρυσμέ­νων περιοχών. 

Μειώνονται κατά 10% τα «ειδικά μισθολόγια» του δη­μόσιου τομέα. 

Αυξάνονται μέχρι τον Ιού­νιο του 2012 οι αντικειμενι­κές αξίες των ακινήτων. 

Η κυβέρνηση δεσμεύε­ται να μην κάνει άλλες φο­ρολογικές ρυθμίσεις με νό­μους για πληρωμή σε πολλές δόσεις. 

Βελτιώνεται (!) το σύστημα προστασίας πληροφοριοδοτών, οι οποίοι αναφέρουν περιπτώσεις διαφθοράς. 

15.000 χιλιάδες άτομα πλεονάζοντος προσωπι­κού μετατίθενται σε καθε­στώς εργασιακής εφεδρεί­ας εντός το 2012. Οι μισθοί τους στο διάστημα της εφε­δρείας λογίζονται ως τμήμα της αποζημίωσης από από­λυση. 

Παγώνουν οι προαγωγές στο Δημόσιο, μέχρι να αλ­λάξει το σύστημα που ισχύ­ει σήμερα. 

Εντοπίζονται τα ταμεία για τα οποία τα εφάπαξ πο­σά που καταβλήθηκαν κατά τη συνταξιοδότηση δεν εί­ναι εναρμονισμένα με τις ει­σφορές που καταβλήθηκαν και αναπροσαρμόζονται οι πληρωμές. 

Το ασφαλιστικό καθε­στώς της Τραπέζης της Ελ­λάδος θα πάει προς εκείνο του ΙΚΑ. 

Οι εισφορές από τα μέλη του ΟΓΑ εξισώνονται μέ­χρι το 2013 με εκείνες των υπόλοιπων μελών του ΕΟΠΥΥ. 

Πριν από την εκταμίευ­ση των επικείμενων δανεί­ων θα κλείσουν μικροί φο­ρείς ειδικού σκοπού, όπως ΟΕΚ, ΟΕΕ κ.λπ. 

Έρχονται νέες μειώσεις στις συντάξεις μέχρι το τέ­λος Σεπτεμβρίου. 

Καταργείται η υπάρχου­σα νομοθεσία που απαγό­ρευε την πώληση εμπορευμάτων σε τιμές χαμηλότερες του κόστους αγοράς. 

Αίρονται εντός του α' τρι­μήνου του 2012 τα εμπόδια εισόδου στην αγορά των τα­ξί (αριθμός αδειών και τιμή νέων αδειών). 

Ακριβαίνουν τα τιμολόγια της ΔΕΗ. 

Τα τιμολόγια του ΟΑΣΑ, του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα αυξηθούν λίαν συντόμως κατά τουλάχιστον 25%. 


Διαβάστε όλο το μνημόνιο Νο2 που υπέγραψαν ο Αντώνης Σαμαράς και το ΠΑΣΟΚShare:

Advertisement